Skip to content
Home » Naujienos » Skelbiamas 356,35 kv. m negyvenamųjų patalpų Kretingos sporto centre (sporto paslaugoms teikti) nuomos konkursas

Skelbiamas 356,35 kv. m negyvenamųjų patalpų Kretingos sporto centre (sporto paslaugoms teikti) nuomos konkursas

1. Kretingos sporto mokykla, įmonės kodas 190284715, Vilniaus g. 16, 97103 Kretinga, vadovaudamasi Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T2-223 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto nuomos“ ir Kretingos rajono savivaldybės 2023 m. spalio 13 d. sprendimu Nr. T2-228 „Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise“, išnuomoja sporto paslaugoms teikti 356,35 m2 negyvenamąsias patalpas Kretingos sporto centre, Savanorių g. 23A, Kretingos m. (unikalus Nr. 4400-5949-4843, pastatas plane pažymėtas 8U3/b, patalpos plane pažymėtos indeksais dalis 2-18 (plotas – 312,21 m2), 2-5 (plotas – 11,94 m2), 2-6 (plotas – 2,21 m2), 2-7 (plotas – 7,69 m2), 2-8 (plotas – 12,42 m2), 2-9 (plotas – 2,19 m2) 2-10 (plotas – 7,69 m2) su bendro naudojimo patalpomis pažymėtomis indeksais 1-1 ir 2-1. Pradinis nuomojamų patalpų 1 m2 nuompinigių dydis – 5,00 Eur per mėnesį (į šią sumą neįskaičiuoti komunaliniai mokesčiai, patalpų draudimo, apsaugos ir kiti mokėjimai, susiję su turto aptarnavimu). Negyvenamos patalpos nuomojamos tik sveikatingumo ir sporto veikloms organizuoti.

2. Nuomininkas moka nuompinigius kas mėnesį, bet ne vėliau kaip per 10 dienų po sąskaitos gavimo (jeigu tai ne darbo diena – iki kitos, po jos einančios darbo dienos 1700 val.) pagal nuomotojo pateiktą sąskaitą.

3. Nuomininkas, sutartyje nustatytais terminais nesumokėjęs nuompinigių ir (ar) kitų mokesčių ir įmokų, privalo mokėti nuomotojui 0,05 procento dydžio delspinigius nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

4. Turto nuomos terminas – 10 metų laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip iki patalpų nuosavybės teisės perėjimo kitam asmeniui.

5. Paraiška dalyvauti konkurse teikiama nuo 2024 m. liepos 15 d. 800 val. iki rugpjūčio 5 d. 1200 val., Kretingos sporto centre (I aukšte, Registratūroje, Savanorių g. 23 A, Kretinga) 9.00 val.- 18.00 val. darbo dienomis (pirmadienis-penktadienis), užklijuotame ir užantspauduotame voke, ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas, turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas ir adresas bei nuoroda „Turto nuomos konkursui, neatplėšti iki 2024 m. rugpjūčio 6 d. 1000 val.“. Voke turi būti pateikti šie dokumentai:

5.1. paraiška, kurioje nurodomas konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims) arba asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas, steigimo dokumentų ar kitų steigimo fakto patvirtinimo dokumentų kopijos (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas; nurodytas siūlomas konkretus nuompinigių dydis; konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens sąskaita, į kurią pervesti grąžinamą pradinį įnašą, rekvizitai;

5.2. nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo;

5.3. pradinio įnašo sumokėjimo patvirtinimo dokumentai;

5.4. dokumentai, kuriais patvirtinama, kad konkurso dalyvio veikla atitinka viešo turto nuomos konkurso sąlygose nustatyto pobūdžio veiklą.

6. Pradinį įnašą, lygų nustatytam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui (5345,25 Eur), sumokėti į Kretingos sporto mokyklos sąskaitą Nr. LT904010051005770858, esančią Luminor Bank AS Lietuvos skyriuje.

7. Išnuomojamą turtą galima apžiūrėti susiderinus apžiūros laiką su atsakingu asmeniu – Kretingos sporto mokyklos direktoriaus pavaduotoju Vytautu Tamašausku, tel. Nr. +370 633 13 328, el. paštas: vytautas.tamasauskas@kretingasc.lt

8. Vokai plėšiami komisijos posėdyje, kuris įvyks 2024 m. rugpjūčio 6 d. 1000 val. Savanorių g. 23A, Kretingoje, Kretingos sporto centro konferencijų salėje (antrame aukšte).

9. Nuomos konkursas organizuojamas vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. T2-284 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.