Skip to content

Kretingos sporto centro baseino vidaus tvarkos taisyklės


PATVIRTINTA

Kretingos sporto mokyklos direktoriaus 2023 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. V1(T-8)

KRETINGOS SPORTO MOKYKLOS

KRETINGOS SPORTO CENTRO BASEINO

VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šios taisyklės taikomos ir privalomos visiems Kretingos sporto centro baseino lankytojams, nepriklausomai nuo jų amžiaus.

2. Kretingos sporto centro baseine (toliau – Baseinas), esančiame Savanorių g. 23A, Kretinga lankytojai gali naudotis 4 takų 25-ių metrų plaukimo baseinu, sauna ir garine pirtimi, kūdikių ir vaikų baseinu, sūkurine vonia.

3. Kretingos sporto centrą patikėjimo teise eksploatuoja Kretingos sporto mokykla (toliau – Sporto mokykla).

4. Lankytojas – kiekvienas asmuo, kuris Sporto mokyklos nustatyta tvarka įsigijo bilietą, abonementą, gavo leidimą ar kitais Sporto mokyklos nustatytais teisėtais būdais pateko į Baseiną per įėjimo vartelius. Bilietų ir abonementų įsigijimo, keitimo ir grąžinimo sąlygas bei tvarką nustato šios taisyklės (toliau – Taisyklės).

5. Taisyklės nustato Baseino lankytojų aptarnavimo (paslaugų teikimo) tvarką, privalomus saugumo, higienos ir kitus reikalavimus lankytojams, Sporto mokyklos ir lankytojų teises, pareigas bei jų atsakomybės ribas, bilietų, abonementų pardavimo ir papildomų paslaugų teikimo sąlygas.

6. Taisyklės yra viešai skelbiamos ir privalomos visiems Baseino lankytojams, nepriklausomai nuo jų amžiaus. Asmuo, prieš sudarydamas sutartį dėl Baseino paslaugų (t.y. prieš įsigydamas bilietą ar abonementą), privalo susipažinti su šiomis Taisyklėmis ir, naudodamasis Baseino paslaugomis, griežtai jų laikytis.

7. Lankytojas yra visiškai atsakingas už savo sveikatos būklę ir galimybę naudotis Baseino teikiamomis paslaugomis. Baseinas ir jo darbuotojai už lankytojų sveikatai ir turtui kilusias pasekmes ar padarytą žalą tretiesiems asmenims neatsako, pretenzijų nepriima ir nenagrinėja, jei tos pasekmės atsirado dėl pačių lankytojų neatsargumo, nesilaikant šių taisyklių, įspėjamuosiuose ženkluose ir užrašuose teikiamos informacijos bei Baseino personalo teisėtų nurodymų nevykdymo.

8. Visiems lankytojams, kurie planuoja lankyti Baseiną, rekomenduojame pasitikrinti sveikatą ir įsitikinti, kad jų sveikatos būklė leidžia lankytis Baseine ir kaitintis pirtyse.

9. Lankytojai yra visiškai atsakingi už savo sveikatos būklę ir galimybę naudotis Baseino teikiamomis paslaugomis. Baseino administracija ir darbuotojai neatsako dėl lankytojo sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis Baseine.

10. Teisę naudotis Baseino teikiamomis paslaugomis turi bet kokio amžiaus asmenys, išskyrus šiose Taisyklėse numatytas išimtis.

11. Baseine draudžiama lankytis šiems asmenims:

• sergantiems COVID-19 ar bet kokia kita virusine / infekcine liga, asmenims;

• sergantiems konjunktyvitu, užkrečiamomis odos ligomis;

• asmenims su atviromis žaizdomis;

• asmenims, apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų;

• asmenims, neturintiems bilieto (lustinės apyrankės);

• asmenims su kitais negalavimais, kurie kelia ar gali kelti grėsmę savo ar kitų lankytojų sveikatai ir saugumui;

• asmenims, kurių elgesys kelia pavojų Baseinui, jo saugumui ir higieninei būklei arba prieštarauja visuomenėje priimtoms gero elgesio viešosiose erdvėse taisyklėms.

12. Vaikai iki 13 metų gali lankytis Baseine tik lydimi juos prižiūrinčių suaugusiųjų, kurie atsako už jų saugumą. Suaugęs asmuo turi būti vyresnis nei 18 metų ir prisiimti visišką atsakomybę už prižiūrimų vaikų saugumą, sveikatos būklę, elgesį, šių Taisyklių laikymąsi, už vaikų daiktų saugojimą, spintelių saugų užrakinimą. Vienas suaugęs asmuo gali lydėti ne daugiau nei 4 (keturis) vaikus.

13. Nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų lankytis baseine gali savarankiškai, tačiau jiems yra reikalingas raštiškas tėvų / globėjų sutikimas. Sutikimą tėvai / globėjai turi pasirašyti Baseino registratūroje atvykę su nepilnamečiu vaiku. Tėvų / globėjų sutikimas galioja iki vaikas sulaukia pilnametystės.

14. Negalią turintys asmenys, kuriems dėl jų sveikatos būklės yra reikalinga kito asmens priežiūra, Baseine gali lankytis tik lydimi jį prižiūrinčio pilnamečio asmens ir prisiimti visišką atsakomybę už jų saugumą.

15. Grupių vadovai arba atsakingi asmenys visiškai atsako už tai, kad grupės nariai laikytųsi šių taisyklių, atsako už jų saugumą nuo atėjimo iki išėjimo iš Baseino.

16. Treneriai, mokytojai atveda grupes tik tvarkaraštyje nurodytu laiku ir išveda juos po užsiėmimų, atsako už jų saugumą, Baseino vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi nuo atėjimo iki išėjimo iš Baseino.

17. Vaikai iki 4 metų į Vandens ir pirčių erdvę įleidžiami nemokamai (kartu su tėvais ar globėjais), jiems lustinės apyrankės neišduodamos.

18. Atliekant techninę profilaktiką, varžybų, treniruočių ar kitais nenumatytais atvejais apie tai įspėjus iš anksto, Baseinas gali būti uždarytas. Tokiomis dienomis lankytojams paslaugos nebus teikiamos, apie tai bus iš anksto informuojama.

19. Lankytojas privalo palikti pirtis, sūkurinę vonią ir baseiną likus 15 min. iki Baseino darbo pabaigos arba nedelsiant, po personalo nurodymo. Pro vartelius (turniketą) lankytojai turi išeiti iki Baseino darbo pabaigos. Išėjus vėliau, bus taikomas papildomas mokestis.

20. Kilus klausimams ar neaiškumams lankytojai turi/gali kreiptis į Baseino personalą.

II. BILIETŲ ĮSIGIJIMO TVARKA, ĮKAINIAI

21. Bilietų kainos nurodomos kasoje ir interneto puslapyje www.kretingasc.lt

22. Bilietai parduodami Baseino kasoje.

23. Parduodamų bilietų kiekis ir išduodamų lustinių apyrankių skaičius turi atitikti faktinį įeinančių per įėjimo vartelius asmenų skaičių.

24. Bilietai gali būti neparduodami dėl techninių kliūčių arba kai yra užimtos visos daiktų saugojimo spintelės.

25. Bilietai neparduodami likus 1 valandai iki Baseino darbo pabaigos.

26. Asmeniui, įsigijusiam bilietą, abonementą ir nusprendusiam nesinaudoti Baseino paslaugomis, pinigai už bilietą, abonementą, dovanų čekį negrąžinami ir nekeičiami į kito tipo bilietą. Lankytojai, įsigiję Baseino abonementą, privalo pradėti naudotis Baseino paslaugomis (aktyvuoti abonementą) ne vėliau kaip per 31 kalendorinę dieną po apmokėjimo už jį. Lankytojui per nurodytą terminą nepradėjus lankyti Baseino, 31-ą dieną abonementas yra aktyvuojamas automatiškai bei pradedamas skaičiuoti jo galiojimo terminas. Abonementas nėra pratęsiamas.

27. Baseino abonementu gali naudotis tik asmuo, kuriam abonementas yra priskirtas. Dalinti abonementą kitiems asmenims draudžiama. Sustabdyti abonementą leidžiama du kartus per mėnesį (ligos atveju).

28. Asmuo, įsigijęs dovanų čekį, jį gali iškeisti į Baseine teikiamas paslaugas čekyje nurodytu galiojimo laiku. Pateiktas dovanų čekis yra paimamas ir negrąžinamas. Vienu dovanų čekiu mokėti galima kelis kartus. Dovanų čekis galioja 3 (tris) mėnesius nuo jo įsigijimo dienos.

29. Už grubius šių taisyklių pažeidimus Baseino administracija turi teisę panaikinti bilieto / abonemento galiojimą.

30. Dėl techninių kliūčių, didelių renginių, kitų svarbių priežasčių Baseine laikinai gali būti draudžiama naudotis tam tikromis paslaugomis: sūkurine vonia, pirtimis ir kt. Tuo atveju bilieto kaina neperskaičiuojama ir pinigai lankytojui negrąžinami.

31. Vaikai iki 4 metų į Baseiną įleidžiami nemokamai (kartu su tėvais ar globėjais), jiems lustinės apyrankės neišduodamos.

32. Vaikams nuo 4 iki 18 metų galioja Baseino nustatyti įkainiai.

33. Asmenys, norintys įsigyti bilietą su nuolaida, privalo pateikti teisę gauti nuolaidą patvirtinantį dokumentą (moksleivio pažymėjimą, pensijos gavėjo pažymėjimą, neįgaliojo pažymėjimą, šeimos kortelę ar kt.).

34. Jei lankytojas, jau išėjęs iš Baseino, pageidauja pakartotinai patekti į Baseino teritoriją, jis turi įsigyti naują bilietą.

35. Kylant abejonių dėl lankytojo amžiaus, kasininkas turi teisę pareikalauti lankytojo pateikti asmens tapatybės dokumentą.

III. LUSTINĖ APYRANKĖ, JOS PASKIRTIS IR NAUDOJIMAS

36. Parduodant bilietą į Baseiną, išduodama lustinė apyrankė, kuri priskiriama kiekvienam lankytojui individualiai.

37. Lustinę apyrankę būtina aktyvuoti per pirmąsias 15 min. įeinant per įėjimo vartelius. Neaktyvavus per 15 min., ji automatiškai blokuojama ir pinigai lankytojui negrąžinami.

38. Lustines apyrankes gavę asmenys turi įeiti per įėjimo vartelius po vieną, priglausdami apyrankę prie skaitytuvo, esančio ant vartelių. Praleistas laikas Baseine pradedamas skaičiuoti nuo to momento, kai asmuo įeina per įėjimo vartelius ir stabdomas tada, kai lankytojas išeina per išėjimo vartelius priglausdamas apyrankę.

39. Su lustine apyranke Baseino teritorijoje lankytojas gali:

• atrakinti ir užrakinti daiktų saugojimo spintelę;

• infoterminale matyti lustinės apyrankės informaciją.

40. Lankytojui, praradus lustinę apyrankę ar sugadinus elektroninę jos dalį, privaloma prieiti prie kasų ir kreiptis į personalą dėl lustinės apyrankės užblokavimo.

41. Lankytojas negali išeiti už Baseino teritorijos ribų nustatyta tvarka neišsiregistravęs, t.y. neatsiskaitęs ir negrąžinęs lustinės apyrankės.

42. Šių taisyklių 38 punkto nuostatos netaikomos, jeigu lankytojas priverstas išeiti iš Baseino per specialų išėjimą (pvz. įvykus evakuacijai ar kitais nenumatytais atvejais). Tokiu atveju lustinė apyrankė perduodama Baseino personalui.

43. Išėjus anksčiau, t.y. neišbuvus viso skirto laiko limito, pinigai už neišbūtą laiką lankytojui negrąžinami.

44. Už buvimo Baseine laiko limito viršijimą (laiką, už kurį nebuvo sumokėta įsigyjant bilietą) arba už išėjimą po oficialių Baseino darbo valandų atsiskaitoma taip:

• už uždelstą kiekvieną 30 min. laiką taikomas papildomas 2 Eur mokestis.

45. Jeigu lankytojas negali sumokėti už papildomai praleistą laiką ar suteiktas paslaugas, pinigai iš jo išieškomi Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

46. Lankytojai, padarę žalą Baseinui, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Už žalą, kurią padaro nepilnamečiai, atsako jų tėvai (globėjai) arba lydintys asmenys.

IV. KITA BENDRA INFORMACIJA

47. Baseino darbo laikas skelbiamas ant įėjimo durų ir internetinėje svetainėje www.kretingasc.lt. Kiekvieną pirmadienį nuo 7.00 iki 13.00 val. vyksta sanitarinis valymas, klientai į Baseiną neįleidžiami.

48. Vasaros laikas nustatomas administracijos nurodymu ir skelbiamas papildomai. Baseino darbo laikas nurodytas administracijoje ir interneto svetainėje www.kretingasc.lt. Kretingos sporto centras pasilieka teisę keisti Baseino teikiamų paslaugų darbo laiką.

49. Baseinas Lietuvos Respublikos valstybinių švenčių metu gali nedirbti arba dirbti trumpiau, informaciją pateikiant interneto svetainėje www.kretingasc.lt registratūroje ir / ar socialiniuose tinkluose. Lietuvos Respublikos valstybinių švenčių metu galioja savaitgalio apsilankymų įkainiai, grupiniai užsiėmimai nevyksta.

50. Lankytojai dėl jų saugumo yra stebimi vaizdo kameromis, išskyrus persirengimo zoną.

51. Rūkyti lankytojams Baseino teritorijoje draudžiama.

52. Baseino lankytojai privalo turėti maudymosi aprangą, muilą, plaušinę, rankšluostį, šlepetes, kurios yra tinkamos avėti drėgnoje patalpoje.

53. Lankytojams persirengimo patalpoje su lauko avalyne vaikščioti draudžiama.

54. Lankytojai, prieš įeidami į Baseino erdvę, būtinai turi nusiprausti duše, apsirengti maudymosi aprangą, apsiauti šlepetes.

55. Baseine privaloma būti su maudymosi apranga (ne ilgesne nei iki kelių).

56. Ilgesni plaukai privalo būti surišti gumyte plaukams / supinti į kasą.

57. Plaukiojant takeliuose būtina laikytis dešinės pusės.

58. Poilsio zonoje ant kėdžių, sausose pirtyse privaloma pasitiesti rankšluostį.

59. Lankytojai Baseine pajutę įvairių sveikatos sutrikimų, privalo kreiptis į Baseino prižiūrėtoją-gelbėtoją ar kitą personalą.

60. Tam tikrose, daugiau atidumo reikalaujančiose vietose iškabinti įspėjamieji ženklai, kurių privaloma laikytis.

61. Lankytojas, atėjęs į Baseiną su nepilnamečiu vaiku privalo jį prižiūrėti, nepalikti vieno bei prisiimti atsakomybę už jo saugumą.

62. Lankytojai privalo vykdyti visus Baseino personalo reikalavimus, užtikrinančius tvarką ir saugumą vandenyje bei kitose Baseino patalpose.

63. Baseinas neatsako už lankytojų asmeninius daiktus, paliktus persirengimo spintelėse ir kabinose.

64. Lankytojų palikti ir vėliau kitų lankytojų ar Baseino personalo surasti ir Sporto centrui perduoti daiktai saugomi administracijoje 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

65. Didžiojo baseino gylis yra 145–185 cm, todėl ir įleidžiami tik mokantys plaukti lankytojai.

66. Baseino takelyje vienu metu gali plaukioti ne daugiau kaip 12 žmonių.

67. Prieš einant į Baseino erdvę ir išeinant iš jos, lankytojams būtina nusiprausti po dušu.

68. Lankytojai privalo nedelsiant palikti Baseiną, jeigu to reikalauja personalas (pvz. evakuacijos atveju; jei lankytojas nepaiso įspėjamųjų ženklų; įtarus, kad lankytojas apsvaigęs nuo alkoholio ar kitų psichiką veikiančių medžiagų).

V. PIRČIŲ TAISYKLĖS

69. Pirtyse lankytojai prašomi laikytis tylos ir pagarbos kitiems lankytojams.

70. Į sausą pirtį galima eiti tik turint rankšluostį, kurį pirtyje lankytojas privalo pasitiesti ant medinių gultų.

71. Prieš įeinant į pirtis bei jomis pasinaudojus, prieš įlipant į baseinus, sūkurines vonias, būtina nusiprausti duše.

72. Šlepetes būtina palikti prie įėjimo į sausąją pirtį.

73. Garinėje pirtyje privalu nusiplauti sėdėjimo vietą su dušu. Dušu naudotis taip, kad netrukdytumėte šalia esantiems žmonėms.

74. Pirtyse rekomenduojame nenešioti papuošalų.

75. Nesilaikantys pirčių taisyklių asmenys yra įspėjami dėl netinkamo elgesio. Jei klientas pakartotinai pažeidžia taisykles, jis gali būti išprašytas iš Vandens ir pirčių erdvės ir kitą kartą neįleidžiamas.

76. Draudžiama ant pirčių akmenų pilti savo atsineštus kvapus, skysčius, taip pat draudžiama pirtyse naudoti druską, vantas ir kitas priemones.

77. Nepilnamečiai vaikai iki 13 metų privalo pirtyje būti su už jų saugumą atsakingais suaugusiaisiais.

VI. LANKYTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

78. Lankytojas turi teisę:

• naudotis Baseino teikiamomis paslaugomis;

• reikalauti, kad Sporto centras atlygintų lankytojo patirtą žalą, atsiradusią dėl Sporto centro kaltės, šiose Taisyklėse ir teisės aktuose nustatyta tvarka.

79. Lankytojas įsipareigoja:

• prieš pradėdamas naudotis Baseino teikiamomis paslaugomis, įsitikinti, kad jo sveikatos būklė jam leidžia jomis naudotis. Neigiamos pasekmės, susijusios su šio reikalavimo nevykdymu, tenka pačiam lankytojui;

• būdamas Baseine ir naudodamasis jame teikiamomis paslaugomis, griežtai laikytis šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų;

• būdamas Baseine segėti ir naudotis tik jam priskirta lustine apyranke;

• vykdyti Sporto centro personalo nurodymus dėl saugos reikalavimų ir šių Taisyklių laikymosi;

• naudoti tik plaukimo aprangą: moterys ir mergaitės – plaukimo kostiumėlį, vyrai ir berniukai – plaukimo glaudes;

• vaikai iki 3 metų amžiaus privalo mūvėti sauskelnes, pritaikytas būti vandenyje;

• nepilnamečiai vaikai iki 13 metų privalo būti kartu su už jų saugumą atsakingais suaugusiais asmenimis;

• naudotis Baseinu, sūkurine vonia ar pirtimis taip, kaip to reikalauja Baseino taisyklės.

VII. SPORTO CENTRO TEISĖS IR PAREIGOS

80. Sporto centras turi teisę:

• į Baseiną neįleisti asmenų, kurių elgesys gali sutrikdyti tvarką, kelti pavojų kitų lankytojų saugumui, Baseino higienos būklei ir / ar prieštarautų visuomenėje priimtoms elgesio normoms;

• į Baseiną neįleisti asmenų, jeigu jie nesutinka laikytis ar nesupranta šių Taisyklių;

• bet kuriuo metu pakeisti Baseino teikiamų paslaugų sąrašą, paslaugų teikimo laiką ir / ar jų įkainius be išankstinio įspėjimo;

• pašalinti iš Baseino lankytojus, kurie pažeidžia Taisykles, nepaiso įspėjamųjų ženklų, iškabose nurodytų reikalavimų, nevykdo personalo nurodymų. Tokiu atveju pinigai lankytojams negrąžinami;

• vienašališkai pakeisti Taisykles, jas paskelbiant viešai;

• neįleisti asmenų be papildomo paaiškinimo;

• Sporto centras turi teisę Baseine rengti uždarus vakarus, sportines varžybas ar kitus masinius renginius.

VIII. REKOMENDACIJOS LANKYTOJAMS

81. Baseino administracija rekomenduoja planuojantiems pramogauti lankytojams įvertinti savo fizines galimybes ir sveikatos būklę (pvz. lėtinius susirgimus, traumas, nėštumą ir t.t.).

82. Lankytojams rekomenduojama į Baseiną nesinešti brangių ir / ar vertingų daiktų (papuošalų, laikrodžių, mobiliųjų telefonų ir pan.), kurie gali sugesti dėl drėgmės arba būti pamesti.

83. Lankytojams nerekomenduojama naudotis Baseine teikiamomis paslaugomis segint bet kokio tipo papuošalus ar kitus juvelyrinius dirbinius, galinčius padaryti žalą patiems lankytojams ir / ar Baseino inventoriui.

84. Pirtyje rekomenduojama būti ne ilgiau kaip 7 min. ir ne daugiau kaip tris kartus, darant 10 min. pertrauką.

85. Sūkurinėje vonioje rekomenduojama būti ne ilgiau kaip 10-15 min. ir ne daugiau kaip tris kartus, darant 10 min. pertrauką.

IX. DRAUDŽIAMA

86. Baseine draudžiama:

• avėti lauko avalynę;

• lankytojui naudotis ne jam priskirta lustine apyranke;

• į dušus neštis šampūną bei kitas prausimosi priemones stikliniuose induose;

• draudžiama eiti į Vandens ir pirčių erdvę nesusirišus plaukų;

• atsinešti su savimi maisto produktų bei gėrimų (išskyrus geriamąjį vandenį nedūžtančiuose induose);

• lankytis su gyvūnais;

• rūkyti Baseino patalpose ir Baseino teritorijoje;

• kramtyti kramtomąją gumą;

• laipioti plieninėmis konstrukcijomis ar kitaip gadinti Baseine esantį inventorių;

• spjaudyti ant grindų ir į vandenį, atlikti natūralius gamtinius reikalus ne tualete;

• vaikams iki 3 metų maudytis Baseinuose be specialių sauskelnių;

• vaikams iki 7 metų maudytis be plaukmenų;

• palikti nepilnamečius vaikus be už jų saugumą atsakingų suaugusių asmenų;

• garsiai šūkauti, švilpauti, melagingai kviestis pagalbos, bėgioti (lankytojas gali paslysti ir susižaloti), stumdytis, grubiai elgtis, trukdyti kitiems lankytojams naudotis Baseino paslaugomis;

• kabintis ar tampyti Baseino takų skiriamąsias juostas;

• šokinėti į vandenį nuo Baseinų kraštų, sūkurinės vonios;

• nardyti į baseiną nuo bokštelių be vadovo, plaukimo mokytojo ar Baseino prižiūrėtojo-gelbėtojo leidimo;

• įlipti į baseiną, sūkurinę vonią ar išlipti iš jų ne tam skirtose vietose;

• naudotis Baseino paslaugomis apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų, kai dėl techninių kliūčių Baseinas, sūkurinė vonia ar pirtis neveikia arba kai tai daryti draudžia personalas ar įspėjamieji užrašai;

• naudotis Baseino paslaugomis dėvint netinkamus drabužius (pvz. apatiniais rūbais, paplūdimio šortais arba krepšininko sportine apranga) arba nedėvint rūbų;

• skustis ir / ar atlikti depiliavimosi procedūras Baseino patalpose;

• naudoti veido / kūno šveitiklius (pilingus);

• gręžti šlapius rūbus (maudymosi kostiumėlius, trumpikes, rankšluosčius ir kt. daiktus) persirengimo patalpoje ant grindų;

• atsinešti į pirtis ir jose naudoti savo užpilus, ekstraktus, eterinius aliejus ir vantas;

• pirtyse pilti vandenį ant akmenų;

• reguliuoti pirčių patalpose esančius prietaisus;

• filmuoti ir fotografuoti, išskyrus tada, kai gaunamas Baseino leidimas;

• pilti gėrimus į baseinus ar sūkurinę vonią.

X. ATSAKOMYBĖ

87. Lankytojas, padaręs žalą Baseinui, jame esančiam turtui, lankytojų turtui ir / ar sveikatai, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Už žalą, kurią padaro nepilnamečiai, negalią turintys asmenys, atsako jų tėvai ar globėjai.

88. Baseino administracijai ar darbuotojams įtarus, jog lankytojas padarė nusikalstamą veiką, nedelsiant yra kviečiama policija.

89. Nepilnamečių tėvai, globėjai ar kiti juos lydintys pilnamečiai asmenys yra atsakingi už kartu atvykusių nepilnamečių, negalią turinčių asmenų supažindinimą su Taisyklėmis ir už šių Taisyklių laikymąsi.

90. Numatytos materialinės žalos kompensacijos už prarastą ar sugadintą inventorių nustatomos pagal tuo metu patvirtintus įkainius.

91. Lankytojas, patyręs turtinę ir / ar neturtinę žalą Baseine, nedelsdamas turi pranešti apie tai Baseino administracijai ar darbuotojui, nurodydamas įvykio vietą, laiką, aplinkybes, įvykį mačiusius asmenis. Jeigu lankytojas nesilaiko šios sąlygos, vėliau pateikti nusiskundimai ir pretenzijos dėl patirtos žalos sveikatai ir / ar turtui nenagrinėjami.

92. Sporto centras nenagrinėja lankytojo pretenzijų bei neatsako už lankytojo Baseine patirtą turtinę ir / ar neturtinę žalą, jei lankytojas nesilaikė šiose Taisyklėse įtvirtintų reikalavimų ir / ar rekomendacijų.

93. Sporto centras neatsako už lankytojų asmeninius daiktus ar už tai, kad jie buvo prarasti ir / ar iš dalies sugadinti, įskaitant ir lankytojų maudymosi kostiumus, kurie buvo apgadinti dėl chloruoto vandens.

94. Baseinas už lankytojų sveikatai ir turtui kilusias pasekmes ar padarytą žalą tretiesiems asmenims neatsako, pretenzijų nepriima ir nenagrinėja, jei tos pasekmės atsirado dėl pačių lankytojų neatsargumo, nesilaikant šių Taisyklių, įspėjamuosiuose ženkluose ir užrašuose teikiamos informacijos bei Baseino personalo teisėtų nurodymų nevykdymo.

95. Baseine asmenys dėl jų saugumo yra stebimi vaizdo kameromis.